Download lijst van erkende aannemers

Deze downloadmogelijkheid is bedoeld om – voor personen die daartoe gemachtigd worden - een snellere toegang te bieden tot de gegevens betreffende de erkende aannemers in de zin van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Aan het gebruik van deze downloadmogelijkheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die hieronder worden beschreven. Door het louter gebruik maken van de downloadprocedure wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna «FOD Economie» genoemd) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Nochtans kan de FOD Economie niet garanderen dat de gegevens altijd volledig, exact en bijgewerkt zijn.

De FOD Economie levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de FOD Economie niet garanderen dat de dienst volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

De FOD Economie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of ongemakken die ontstaan uit het gebruik van de downloadservice of van de gedownloade gegevens.

Het gebruik van de gegevens is gebonden aan het respecteren van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker verbindt er zich toe om:

Bij niet naleving van deze voorwaarden zal de verstrekking worden stopgezet en zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn.

Het verder behandelen van de bestanden gebeurt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Over het verder verwerken van de gegevens is in principe geen correspondentie met of tussenkomst van de FOD Economie meer mogelijk.

Wordt de procedure verdergezet, dan stemt u in met de hierboven vermelde voorwaarden.

Uw keuze:

Gelezen en goedgekeurd
Verlaat dit scherm


Release 1.2.0     © FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie